Huishoudelijk Reglement

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • De vereniging genaamd AirborneMTB, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 2 april 2020 en is gevestigd te Arnhem.
 • Dit huishoudelijk reglement is opgesteld overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vereniging en is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met diezelfde statuten.
 • De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)

Artikel 2. Lidmaatschap

 • Aspirant-leden

Personen die lid willen worden van Airborne MTB, kunnen zich via de website aanmelden voor een proefrit. Aspirant-leden mogen driemaal vrijblijvend meetrainen. Na maximaal drie trainingen te hebben deelgenomen beslist het aspirant-lid te stoppen of zich aan te melden als lid.

Minderjarige aspirant-leden moeten worden aangemeld voor een proefrit door hun wettelijke vertegenwoordiger. Na maximaal drie trainingen beoordeelt de jeugdcoördinator in overleg met het minderjarige aspirant-lid, de wettelijke vertegenwoordiger en de trainer van de betreffende jeugdgroep of het voldoende in staat is om veilig mee te doen aan de trainingen van Airborne MTB.

 • Aanmelden als lid

Aanmelden als lid geschiedt via het aanmeldformulier op www.airbornemtb.nl. Het aanmeldformulier moet volledig zijn ingevuld om in behandeling genomen te worden. Als de aanvrager al in het bezit is van een basislidmaatschap en/of licentie van de KNWU of NTFU, dient zij/hij het lidmaatschapsnummer op het aanmeldingsformulier te vermelden.

Voor minderjarigen moet het lidmaatschap aangevraagd worden door de wettelijke vertegenwoordiger, na overleg met de jeugdcoördinator en trainer zoals beschreven in artikel 2.1.

Het secretariaat bevestigt de ontvangst van de aanmelding met een e-mailbericht aan de aanvrager.

 • Acceptatie van het lidmaatschap

De acceptatie van het lidmaatschap wordt bevestigd via e-mail door de ledenadministrateur namens het bestuur.

De ledenadministrateur kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

Als het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

 • Duur van het verenigingslidmaatschap

Het verenigingslidmaatschap geldt voor de duur van een verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, tenzij het wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 7 van de statuten dan wel punt 5.2 van dit reglement. De uiterste datum voor het schriftelijk doorgeven van beëindiging van het lidmaatschap of een wijziging van KNWU of NTFU lidmaatschap is 1 december.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 3. Correspondentie met de leden

Het bestuur correspondeert met de leden en verzendt informatie over besluiten, contributie, licenties e.d. naar de leden per e-mail tenzij leden daartoe de mogelijkheid niet hebben. In het laatste geval dienen leden dit zelf kenbaar te maken aan het secretariaat.

Informatie over de hoogte en de betaling van de contributie voor het komende jaar en het opzeggen van het lidmaatschap verzendt het bestuur per e-mail. Dat geldt ook voor de laatste aanmaning voor het betalen van de contributie.

Artikel 4. Lidmaatschap en licentie van de KNWU en/of NTFU

 • Lidmaatschap KNWU of NTFU verplicht

Airborne MTB is aangesloten bij de KNWU en de NTFU. Leden moeten in het bezit moeten zijn van een lidmaatschap van tenminste de NTFU of de KNWU gedurende het lidmaatschap van de vereniging. De kosten van het KNWU of NTFU-lidmaatschap worden doorberekend aan het lid en voldoet de vereniging rechtstreeks aan de KNWU of NTFU. Op het lidmaatschap, het gebruik ervan en de daarbij behorende verzekeringen zijn de door de KNWU en de NTFU en de betreffende verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden van toepassing.

 • Aanvraag wedstrijdlicentie

Leden die een KNWU-wedstrijdlicentie ambiëren, moeten de licentie zelf aanvragen via de KNWU-website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier voor het verenigingslidmaatschap informeert het secretariaat de aanvrager over de procedure voor het aanvragen van de licentie. De KNWU stuurt de licentie naar de aanvrager als de kosten van de licentie aan de KNWU zijn betaald én het secretariaat van Airborne MTB toestemming heeft gegeven om de licentie af te geven. Het secretariaat geeft toestemming nadat de verenigingscontributie is voldaan.

Actuele informatie over voorwaarden, de soorten licenties en de kosten van licenties is beschikbaar via de website van de KNWU. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van die informatie.

Artikel 5. Contributie

 • Hoogte bijdrage

Op de ledenvergadering wordt (als daar aanleiding voor is) het contributiebedrag en de begunstiging (donateur) voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld. Het bestuur doet in dat geval een voorstel voor de hoogte van contributie en begunstigingsbijdrage.

Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden betalen de helft van het contributiebedrag voor het lopende verenigingsjaar. Bij aanmelding na 1 oktober wordt over het lopende jaar ¼ deel van de contributie geheven. De datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier bij het secretariaat is de datum van aanmelding.

Naast de verenigingscontributie brengt Airborne MTB de afdracht voor het KNWU en/of NTFU lidmaatschap in rekening, volgens de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden van de KNWU / NTFU.

 • Tijdige betaling

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Tegen het eind van het lopende verenigingsjaar ontvangen de leden informatie van het bestuur over de contributie en de verwachte datum van de automatische incasso voor het komende jaar. Als door nalatigheid van een lid de contributie uiterlijk 1 februari (of 30 dagen na bevestiging van het lidmaatschap tijdens het lopende verenigingsjaar) nog niet is betaald, wordt het lidmaatschap opgezegd door het bestuur volgens artikel 7 van de statuten. Het lid krijgt hiervan een schriftelijk bericht van het secretariaat. Het secretariaat informeert de KNWU en/of NTFU dat betrokkene geen lid meer is van Airborne MTB. Dit kan gevolgen hebben voor de geldigheid van het basislidmaatschap en een eventuele wedstrijdlicentie.

Een door het bestuur opgezegd lid kan het lidmaatschap opnieuw aanvragen. Daarbij worden € 15 extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 6. Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, zoals benoemd in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 • Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en andere evenementen georganiseerd door Airborne MTB.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 • Zij hebben het recht van vrije toegang tot evenementen en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 • Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 • Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 • Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 • Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de KNWU en de NFTU.

Artikel 7. Taken van het bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van Airborne MTB, tenzij door de statuten anders wordt bepaald. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies. Op een bestuursvergadering dienen tenminste drie bestuursleden aanwezig te zijn om geldige besluiten te kunnen nemen. Het bestuur legt de door haar genomen besluiten vast in de notulen. Ook een via e-mail genomen besluit is geldig als daarbij alle bestuursleden zijn betrokken.

Een taak van het bestuur is eveneens het optimaliseren van de inkomsten van de vereniging door het aanvragen van subsidies en het werven van sponsors en donateurs. Het bestuur kan die taak laten verrichten door een “Sponsorcommissie”.

7.1 Voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. De voorzitter draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere bepalingen binnen de vereniging.

De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen voor en bepaalt daarin de orde. De voorzitter is ook belast met alle interne en externe representatie en coördineert de werkzaamheden van het bestuur en commissies. De voorzitter ondertekent uitgaande stukken betreffende de vereniging.

 • Secretaris

De secretaris voert de administratie van de vereniging. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en ondertekent uitgaande stukken betreffende de vereniging. De secretaris is belast met het oproepen van de leden- en bestuursvergaderingen en het notuleren van die vergaderingen. Het verenigingsarchief wordt door hen bijgehouden en bewaard. Ook emailbesluiten worden in het verenigingsarchief opgenomen.

De secretaris laat namens het bestuur personen toe als lid van de vereniging. De secretaris houdt een ledenlijst bij en/of een register, waaruit het bestand van de leden binnen de vereniging blijkt.

 • Penningmeester

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en administreert de bezittingen. De penningmeester is verplicht deze middelen afgezonderd van diens privévermogen te beheren.

De penningmeester draagt zorg voor de jaarlijkse begroting en maakt verslag van de financiële zaken. De penningmeester maakt een balans op per jaar. De penningmeester doet uitgaven volgens de, op de jaarvergadering goedgekeurde, begroting of door het bestuur besloten zaken, die in het belang van de vereniging noodzakelijk zijn. De penningmeester ondertekent uitgaande stukken betreffende de geldmiddelen van de vereniging.

De penningmeester voert een administratie waaruit de betaling van de contributie door de leden kan worden vastgesteld.

 • Overige bestuursleden

De overige bestuursleden vervullen de taak die het bestuur in onderling overleg aan hen toekent. In ieder geval worden de taken jeugdcoördinator en seniorencoördinator aan een bestuurslid toegewezen.

Artikel 8. Commissies

Het bestuur kan taken laten uitvoeren door commissies of coördinatoren. Er zijn vaste coördinatoren/ commissies en tijdelijke coördinatoren/ commissies. Voor de vaste commissies is een permanente taak binnen de vereniging weggelegd. Afhankelijk van de omvang van de activiteiten en werkzaamheden kan het bestuur bepalen of een coördinator of een commissie wordt aangesteld. Leden van vaste commissies dienen lid van de vereniging te zijn dan/wel ouder/voogd van een jeugdlid. Tijdelijke commissies kunnen door het bestuur worden ingesteld voor een eenmalige opdracht.

Commissies bestaan uit tenminste drie leden. De instelling, de vaststelling van de taak en de opheffing van een commissie geschiedt tijdens de ledenvergadering of na een besluit in een bestuursvergadering. De wijze van uitvoeren van de taak kan binnen de commissie(s) onderling worden geregeld of verdeeld, in overeenstemming met de kennis en kunde van de benoemde leden. De commissies leggen rekening en verantwoording af aan het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering.

Van elke vergadering van een commissie of commissies onderling wordt een verslag c.q. besluitenlijst gemaakt. Een afschrift van het verslag of de lijst zendt de commissie aan het secretariaat. Een commissie vraagt goedkeuring aan het bestuur voor afspraken of besluiten:

 • waardoor de vereniging verplichtingen aangaat ten opzichte van derden;
 • met gevolgen voor de financiële middelen van Airborne MTB, of;
 • over financiële bijdragen van leden voor het deelnemen aan verenigingsevenementen;
 • over de prijzen van artikelen die via de vereniging aan leden worden verkocht.

Voor aanschaf van materiaal dient vooraf goedkeuring te zijn verleend door het bestuur. Afspraken met derden waaruit financiële verplichtingen voor AirborneMTB voortvloeien, zoals contracten en facturen (bv trainingskampen) dienen door de penningmeester gefiatteerd (en vaak ook ondertekend) te worden.

Elke commissie dient zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bij geschillen binnen een commissie of commissies of bij geschillen tussen commissies en een bestuurslid beslist het bestuur. AirborneMTB heeft de volgende vaste commissies en coördinatoren:

8.1 Jeugd en Senioren coördinatoren

Jeugd en Senioren coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten voor de Jeugd en Senioren. Deze coördinatoren werken specifiek voor hun doelgroep en hebben als taak:

 • aannemen en afhandelen vragen/opmerkingen/e-mails van (aspirant-)leden
 • initiëren aanmelden nieuwe leden bij de secretaris
 • coördineren trainingen inclusief trainers en voorrijders.

8.2 Kascommissie

De kascommissie controleert de inkomsten en uitgaven aan de hand van de administratie van de penningmeester. Een commissielid wordt aangesteld voor een periode van drie jaar. Jaarlijks wordt een lid van deze commissie vervangen door een ander verenigingslid (niet zijnde een bestuurslid). Van haar bevindingen maakt de commissie een verslag t.b.v. de ledenvergadering.

Artikel 9. Sponsoren

 • Afspraken met sponsoren

Het bestuur maakt afspraken met bedrijven over sponsoring van Airborne MTB en de voorwaarden waaronder zij dat willen doen. Voorwaarden die verplichtingen inhouden voor de leden, legt het bestuur voor aan de ledenvergadering.

 • Bijdragen van sponsoren

De geldelijke bijdragen die AirborneMTB ontvangt van sponsoren, besteedt zij aan de medefinanciering van verenigingsactiviteiten, trainingsmaterialen en andere doeleinden.

Artikel 10. Clubkleding

AirborneMTB heeft clubkleding, deze is alleen bestemd voor eigen gebruik door leden. De kleding is verkrijgbaar tegen betaling van de door het bestuur vastgestelde kostprijs.

Het bestellen van kledingstukken is alleen mogelijk als er voldoende belangstelling voor is en Airborne MTB het afgesproken minimumaantal van het betreffende kledingstuk afneemt bij de kledingfabrikant.

Alleen leden kunnen clubkleding aanschaffen. Het nieuwe lid ontvangt informatie over het bestelproces na acceptatie van het lidmaatschap.

Artikel 11. Vergoedingen

De trainers en bestuursleden hebben recht op een onkostenvergoeding voor activiteiten die zij als vrijwilliger voor de vereniging verrichten bestaande uit een Airborne MTB kledingset van 1 shirt en 1 broek naar keuze.

Leden die met toestemming van het bestuur een cursus of opleiding volgen uitsluitend ten behoeve van de vereniging ontvangen de kosten van de opleiding/cursus en de vervoerskosten.

De ledenvergadering stelt de hoogte vast van de vergoedingen voor het nieuwe verenigingsjaar (voor zover wijzigingen noodzakelijk zijn). Het bestuur doet een voorstel voor de hoogte van de vergoedingen rekening houdend met het beschikbare budget en verwerkt dat in de begroting.

Artikel 12. Gedragscodes

Airborne MTB wil een vereniging zijn waar iedereen ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, levensovertuiging, afkomst, huidskleur of leeftijd, de mountainbikesport in een sociaal veilige omgeving kan uitoefenen. Dat geldt niet alleen voor onze leden, maar betreft ook het bestuur, de begeleiding, vrijwilligers, ouders/verzorgers, toeschouwers en anderen die in contact komen met onze vereniging. Daarnaast wil Airborne MTB een vereniging zijn waar leden respectvol met de natuur en medegebruikers van die natuur omgaan.

In onderstaande gedragscodes staan de regels die we in de praktijk willen naleven en we met anderen willen delen. Als we zien dat een van onze leden zich niet aan deze regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het lid hierop aan te spreken.

12.1 Sociaal Veilig Sporten

Airborne MTB wil als vereniging een sociaal veilig sportklimaat waarborgen. Wij doen ons best om te voorkomen dat iemand bij de club te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of ongewenste omgangsvormen. Grensoverschrijdend gedrag bestaat uit alle vormen van verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag waardoor iemand zich niet veilig voelt tijdens het sporten of bij de vereniging.

Als vereniging voeren we een preventief beleid als het gaat om grensoverschrijdend gedrag waaronder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie. Daarnaast wil de vereniging zich ook duidelijk uitspreken over gebruik van doping. Ook dit behoort tot grensoverschrijdend gedrag en wordt niet getolereerd binnen onze vereniging.

Een van de maatregelen die Airborne MTB heeft genomen is de verplichting voor bestuursleden en trainers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te tonen om bestuurs- en trainingsactiviteiten te mogen uitvoeren voor de vereniging.

AirborneMTB basisregels

 • We hebben respect voor de andere verenigingsleden; voor andere mountainbikers, voor het bestuur, de trainers, vrijwilligers en iedereen die op een andere manier betrokken is bij de vereniging.
 • We hebben respect voor renners en begeleiding van andere verenigingen. We waarderen en respecteren de inzet van vele vrijwilligers (juryleden, verkeersregelaars, wedstrijdleiding, organisatoren) die de beoefening van onze sport mogelijk maken.
 • We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie.
 • We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte en specifiek de verkeersregels. We houden rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
 • We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 • We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen door onze beslissingen en acties.
 • Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.
 • Samen houden we onze sportomgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar eigen rommel op en draagt bij aan het onderhouden van de nette sportomgeving. Ook als we buiten in de natuur sporten houden we ons afval bij ons.
 • Ook in de kantine, op de parkeerplaats en stallen van Arnhems Hippisch Centrum De Waterberg en/ of andere locatie(s) waar we op bezoek zijn houden we ons aan de algemeen geldende regels.
 • Samen werken we toe naar de vereniging die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij actie ondernomen moet worden, zorgt het bestuur ervoor dat ieder zich welkom voelt.
 • Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk zullen er sancties uitgevoerd worden die het lid zal naleven.
 • De communicatie van en naar trainers is helder. Als de trainers verlangen dat we ons af- of aanmelden voor een training, dan houden we ons hieraan.
 • We willen op een verantwoorde en gezonde manier bezig zijn met de sport. Bij deze gezonde levensstijl past het (overmatig) gebruik van alcohol en drugs niet.
 • We streven naar een schone sport. Dit houdt in dat we onze kwaliteiten en capaciteiten ontwikkelen door middel van training en een passende levensstijl. Doping is absoluut onaanvaardbaar en draagt niet bij aan een plezierige en gezonde beoefening van de sport.

Reglement Seksuele intimidatie

Naast de bovenstaande basisregels geldt voor alle leden het Reglement Seksuele intimidatie. Hierin staan de afspraken die bij NOC*NSF aangesloten bonden hebben gemaakt over de preventie van ongewenst gedrag. De meest recente versie van dit reglement is hier te vinden. In het reglement staat beschreven wat onder seksuele intimidatie valt en wanneer je jezelf als lid van een sportvereniging hier schuldig aan maakt. Seksuele intimidatie is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor eenieder die lid is van een sportbond. Voor leden die ook bestuurder, functionaris zijn binnen en, of begeleider zijn bij, een sportbond of sportvereniging, gelden naast de algemene regels met betrekking tot seksuele intimidatie zoals beschreven in artikel 7 van het reglement tevens de in artikel 6 opgenomen gedragsregels.

De vereniging heeft geen vertrouwenspersoon. Heb je vragen of opmerkingen, ben je getuige geweest van ongewenst gedrag of slachtoffer ervan of voel jij je als lid niet veilig binnen onze club, dan kun je terecht bij een van de bestuursleden. Als je dit niet wil, kan je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NTFU of de KNWU. Je kunt bij hen terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van grensoverschrijdend gedrag. Ook kun je bij hen terecht als je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag of hiervan getuige bent. De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, zijn altijd privé.

Vertrouwenscontactpersoon NTFU: Martine van de Veen (mvandeveen@ntfu.nl, 0318 – 581308)

Vertrouwenscontactpersoon KNWU: Mirjam Tuithof (mirjam.tuithof@knwu.nl, 030–7513324, buiten kantooruren 06–30921013)

De Buitencode voor Sporters in de Natuur

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan
 • Respecteer de natuur: plant én dier
 • Waarschuw anderen tijdig en vriendelijk
 • Benader anderen en drukke punten stapvoets
 • Voorkom onnodig remmen, spaar de ondergrond
 • Maak geen onnodig lawaai
 • Laat geen afval achter

Veilig onderweg

 • Het dragen van een passende fietshelm is verplicht. Denk ook aan geschikte kleding passend bij de weersomstandigheden en het seizoen.
 • Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets.
 • Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis. Als je eerder afhaakt laat je het aan de begeleider van de groep weten.
 • Fietsers houden een onderlinge afstand van minimaal 3 tot 5 fietslengtes
 • De voorste fietsers waarschuwen andere recreanten tijdig en vriendelijk
 • Het tempo van de groep wordt bepaald door de minst snelle fietsers.
 • Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Niet mobiel bellen (of ander apparatuur bedienen) tijdens het fietsen
 • Wees alert en blijf geconcentreerd
 • Elke sporter wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) en een noodnummer bij zich te dragen
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment
 • Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van het pad of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • De activiteiten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers)
 • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk) en wanneer je de groep kwijt bent ga je terug naar de laatste plek waar je elkaar gezien hebt.
 • Zorg dat je altijd een basissetje reservemateriaal bij je hebt om in ieder geval een lekke band mee te verhelpen.

Artikel 13. Wijziging van het reglement

Alle wijzigingen in dit huishoudelijk reglement moeten door de algemene ledenvergadering met 2/3 worden goedgekeurd.

Artikel 14. Slotbepaling Huishoudelijk Reglement

 • Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 • In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien en de bevoegdheid niet expliciet aan anderen is opgedragen beslist het bestuur.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard dan ook, ongeacht welke oorzaak. Leden en donateurs zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid.